سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت بین الملل حوزه های علمیه 
کارشناس مطالعات 
1390/12/29 
1392/12/29 
تحقیق و پژوهش 
همکاری 
معاونت بین الملل حوزه های علمیه 
کارشناس اداره همایش ها 
 
ادامه دارد 
دوره های دانش افزایی بین الملی 
همکاری 
اتحادیه موسسات فرهنگی جهان اسلام 
مسئول میز جنوب شرق آسیا 
1393/02/01 
1394/02/30 
اجرایی 
همکاری 
موسسه امام هادی علیه السلام 
معاونت ارتباطات و امور بین الملل 
1382/04/01 
ادامه دارد 
اجرایی و مدیریتی 
همکاری 
گروه تبلیغی قول سدیدحق 
مدیر  
 
 
تبلیغی 
تدریس 
مدارس آموزش وپرورش 
مدرس 
1384/07/01 
ادامه دارد 
معارف قرآن 
تدریس 
غیر رسمی 
مدرس 
 
 
دروس پایه حوزه