آلبوم من ◂ احمد قادری
دیدار با شیخ مهدی الصمیدعی «رئیس هیأت افتای اهل سنت عراق» به همزاه برخی از اعضای مؤسسه امام هادی علیه السلام