آلبوم من ◂ شیخ احمد قادری
در محضر حضرات آیات صلواتی، موحدابطحی(ره)، رفیعی پور و جمعی از علما(1392)